top of page
Search
  • Writer's pictureINFI

اصول مرامنامه

Updated: Aug 23, 2021

۱- کرامت انسانی بالاترین ارزش برای ماست.

۲- تمامیت ارضی و استقلال ملی ایران یک اصل خدشه ناپذیر در جبهه فراگیر ملی ایران است.

۳- همه ایرانیان صرف نظر از جنسیت، مذهب، نژاد، قومیت و زبان در برابر قانون، بر اساس منشور جهانی حقوق بشر با هم برابرند.

۴- آزادی فردی در اندیشه و عمل شرط وجود جامعه انسانی است، حد آزادی افراد در جایی محدود می‌شود که به آزادی افراد دیگر آسیب می‌زند.

۵- طبیعت و محیط زیست ایران متعلق به همه ایرانیان امروز و فرداست، همگان موظفند تا از طبیعت ایران به عنوان ثروت ملی کشور و محیط زیست ایرانیان پاسداری کنند.

۶- آزادی و عدالت اجتماعی مستقل از یکدیگر قابل تحقق نیستند. ما برای رسیدن به "آزادی و عدالت اجتماعی" به عنوان مفهومی مشترک تلاش می‌کنیم.

۷- جبهه فراگیر ملی ایران به یک نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت معتقد است که آن را " سکولار- دموکراسی" می‌نامند.133 views1 comment

1 Comment


Arash Qashqai
Arash Qashqai
Mar 11, 2022

عالی

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page