top of page
Search
  • Writer's pictureINFI

درباره ما

Updated: Aug 23, 2021

جبهه فراگیر ملی ایران، فراگفتمانی­ ست میان همه نیروهای ملی که با توجه به ضرورت تاریخی اتحاد حداکثری مردم و نیروهای سیاسی و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی شکل یافته است. این گفتمان، درحال حاضر نه یک سازمان حزبی ­ست و نه تشکیلاتی در این جهت. شرکت کنندگان در این گفتمان اشخاص مستقل و یا نمایندگان جریانهای سیاسی، سندیکایی و صنفی هستند که با درک ضرورت این همگرایی و گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی و جلوگیری از بحرانهای ایران برانداز ناشی از خلا قدرت در صورت فروپاشی نظام ‌موجود‌، بر گرد اصول اعتقادی و منشوری حداقلی، گفتگوها را ادامه و به غنای اصول اعتقادی و منشور می­افزایند تا زمینه لازم تشکیلاتی برای اعلام موجودیت جبهه فراگیر ملی ایران فراهم گردد و دست در دست یکدیگر بر ضعف تاریخی ناشی از دیکتاتوری و توطئه ها ی تفرقه انگیز غلبه کنند.

اتحاد حداکثری نیروهای ملی‌ و تشکیل جبهه فراگیر ملی ایران بوسیله همه شرکت کنندگان در این‌ گفتمان ، هدفی­ست ممکن که امید ایران آزاد و آباد و مستقل است.63 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page